Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2022(20/04/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021(20/10/2021)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính Riêng lẻ quý 3 năm 2021(20/10/2021)

Báo cáo tài chính Riêng lẻ quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II năm 2021(22/07/2021)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021(22/07/2021)

Báo cáo Tài Chính Hợp nhất quý II năm 2021

Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý I năm 2021(20/04/2021)

Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý I năm 2021

Báo cáo tài chính Riêng - Quý I năm 2021(20/04/2021)

Báo cáo tài chính Riêng - Quý I năm 2021