Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (07/03/2023)

Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023(07/03/2023)

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán.(06/03/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán.(06/03/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán.

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(07/02/2023)

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Hoàng Hà(06/02/2023)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Hoàng Hà

Báo cáo Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2022 rút gọn(30/01/2023)

Báo cáo Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2022 rút gọn

Báo cáo Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2022 bản đủ(30/01/2023)

Báo cáo Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2022 bản đủ