Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2024 (19/07/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2024

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2/2024(19/07/2024)

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2/2024

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2024(19/04/2024)

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 năm 2024(19/04/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2023(12/03/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2023

Báo cáo tài chính riêng sau soát xét năm 2023(12/03/2024)

Báo cáo tài chính riêng sau soát xét năm 2023

Báo cáo tài chính riêng năm 2023(20/01/2024)

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023(20/01/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023(20/10/2023)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023(20/10/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023