Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2023 (28/04/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2023

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2023(28/04/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2023

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán.(06/03/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán.(06/03/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021(19/01/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021(19/01/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021