Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2024 (19/07/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2024

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2/2024(19/07/2024)

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2/2024

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024(05/06/2024)

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hoàng Hà(01/06/2024)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần II(28/05/2024)

Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần II

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà lần II(03/05/2024)

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà lần II

Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông lần II(03/05/2024)

Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông lần II

Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(30/04/2024)

Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(24/04/2024)

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2024(19/04/2024)

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2024